Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną w formie prowadzenia spraw sądowych, udzielania porad oraz sporządzania i opiniowania umów. Główne obszary praktyki to:

  • sprawy cywilne – m. in. sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy dotyczące nieruchomości, niewykonania i niewłaściwego wykonania umów, sprawy spadkowe i konsumenckie oraz dotyczące windykacji należności;
  • sprawy rodzinne – m. in. sprawy o rozwód, separację, alimenty, o podział majątku oraz sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem;
  • sprawy pracownicze oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych – związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wypłatą wynagrodzeń, uzyskaniem prawa do emerytury i renty oraz innych świadczeń z ZUS i KRUS;
  • sprawy administracyjne – obejmujące sporządzanie odwołań i skarg od decyzji oraz innych aktów administracyjnych, reprezentację przed organami administracji i sądami administracyjnymi;
  • sprawy gospodarcze – obejmujące tworzenie i opiniowanie projektów umów spółek osobowych i kapitałowych oraz aktów wewnątrzkorporacyjnych, prowadzenie postępowań rejestracyjnych w KRS, sporządzanie pozwów i innych pism procesowych oraz reprezentację sądową w sprawach gospodarczych.